Thema: adviezen voor een kwalitatief hoogwaardige gebakken bestrating

Straatbakstenen worden geproduceerd volgens de Europese geharmoniseerde productnorm NEN-EN 1344 ‚Straatbakstenen‘. In Nederland vult de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 2360‚ Straatbaksteen‘ de Europese norm aan. Hiermee is de basis voor een bestrating gelegd.

Adviezen voor een kwalitatief hoogwaardige gebakken bestrating

Vertrekpunt voor kwaliteit zijn vanzelfsprekend de straatbakstenen
De Standaard RAW Bepalingen leveren de bouwstenen voor het ontwerp en het bestek van een bestrating en zijn opgesteld door de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (C.R.O.W.). De Standaard RAW Bepalingen vormen een dynamisch stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden. Binnen de technische bepalingen zijn onder andere eisen voor de ondergrond, de straatbakstenen en kantopsluitingen opgenomen.
 
Straatbaksteenkwaliteiten
De straatbaksteenkwaliteit A4-12 is geschikt voor de meeste vormen van bestrating,zoals straten, pleinen, parkeerplaatsen, opritten, tuinen en terrassen. De eisen voor de kwaliteitsklassen A en D zijn opgenomen in de BRL 2360. Straatbakstenen van kwaliteit A voldoen aan de strenge eisen van de NEN–EN 1344 en de BRL 2360 en zijn vanzelfsprekend gelijkmatig doorbakken en regelmatig van structuur. Wienerberger heeft een gedegen kwaliteitsbeleid. In de verschillende stappen van de productie worden regelmatig monsters getrokken en worden de straatbakstenen getest op hun specifieke eigenschappen. Alleen met deze productiewijze en beoordeling kan de noodzakelijke kwaliteit worden geproduceerd en geleverd.
 
Extra garantie voor kwaliteit door KOMO
Straatbakstenen die voldoen aan de eisen van de BRL 2360 dragen een KOMOproductcertificaat. Dit certificaat is één op één gekoppeld aan de partijkeuring van straatbakstenen. Uniek in zijn soort, een extra garantie voor kwaliteit. Elke productiepartij wordt door de keurmeester van KIWA N.V. in Rijswijk uitgebreid onderzocht en gekeurd. Het keuringsdocument vermeldt de herkomst van de straatbakstenen en de technische aspecten waaraan wordt voldaan. Het KOMO-certificaat geeft daarnaast aan dat wordt voldaan aan het Nederlandse Besluit Bodemkwaliteit. Een mogelijke uitloging van straatbakstenen door inwerking van regen- en oppervlaktewater blijft daarmee binnen de in Nederland gestelde wettelijke kaders.

Goede basis
Hoe goed de kwaliteit van de straatbakstenen ook is verankerd, de bewegingen van voertuigen op een bestrating dienen door de ondergrond te worden opgenomen. De kwaliteit van de ondergrond, de fundering en het zandbed, zijn daarin bepalend voor de kwaliteit van het eindresultaat. Vanzelfsprekend zijn de eisen die aan de ondergrond moeten worden gesteld sterk afhankelijk van de toepassing van de bestrating. Zo heeft een tuinpad of terras een andere functie dan een rijweg.
 
Belang van juiste verwerking
De derde belangrijke voorwaarde is een juiste verwerking door de straatmaker. De straatbaksteen moet door de handen van de straatmaker of de klem van de bestratingsmachine. Het komt neer op vakmanschap. Het bestratingsverband, zoals keper of elleboogverband, speelt in het kader van stabiliteit van de bestrating een belangrijke rol. Bij straatbakstenen kan enige maatspreiding optreden, door het gebruik van de natuurlijke grondstof klei. De straatmaker weet vanuit zijn vakmanschap raad met deze afwijkingen. Deelnemers van de Stichting Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf (SEB) zijn opgenomen in het register erkende bestratingsbedrijven en geven de bestrating die aandacht die nodig is. Regelmatige toetsing door audits van de uitgevoerde werkzaamheden is één van de kenmerken van deze erkenningsregeling.

Levensduur
Straatbakstenen in een bestrating bezitten een lange levensduur. Worden de verwerkingsrichtlijnen van Wienerberger, de uitgangspunten van de SEB en de eerder genoemde Standaard RAW Bepalingen in acht genomen dan ontstaat een bestrating die een blijvend sieraad vormt voor de stedelijke omgeving.

Thema: adviezen voor een kwalitatief hoogwaardige gebakken bestrating